! Шофьорски Курсове само за региона на гр. Варна !

Шофьорски Курсове категория "В" - етапи:

1. Изисквания за започване на курса :
- навършени 17 години и девет месеца
За явяване на изпита е необходимо да се представят:
- медицинско свидетелство категория В
- снимки 2 броя
- копие на личната карта от двете страни

2. Организация и провеждане на курса

2.1 Теоритична част - времетраене 48 часа
Курса по теория се провежда в "Професионална гимназия по строителство и архитектура" от квалифициран преподавател . Часовете се провеждат от ? часа. Обучението включва : - безопасност на движението - устройство на автомобила - пътнотранспорти произшествия Всички необходими материали за подготовка по теория се предоставят безплатно!

2.2 Практическа част - Кормуване времетраене 24 часа
Практическата част на обучението,може да започне веднага и се провежда в удобно за кандидата време!
Обучението включва:
- Полигон - тръгване, спиране,правилно въртене на волана, превключване на предавките / 2 часа /
- Извънградско - / 5 часа/
- Градско - научаване и приложение на правилата за движение по пътищата / 16 часа /
- Площадка / 1 часа / - успоредно и перпендикулярно паркиране
- Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила.
- Заучаване и приложение на правилата за движение по пътищата за безопасно управление на автомобила при различни пътни условия.
По норматив часовете са 24, но ако са недостатъчни и се нуждаете от още, получавате допълнителни моточасове до постигане желания резултат.
При започване на курса Вие получавате учебна книжка, в която ще бъдат отразявани отработените часове, а Вие с Вашият подпис потвърждавате, че сте ги получили.

2.3 Изпит за шофьорска книжка
2.3.1 Теоритичен изпит
Теоретичната част на изпита се провежда чрез решаване на листовки, които съдържат изпитни въпроси по:
- Безопасност на движението по пътищата
- Общо устройство на МПС

Изпитът се състои в решаване на две изпитни листовки - изпитна листовка "А" и изпитена листовка "Б".
Изпитваните изтеглят изпитните листовки по избор.
Всеки изпитен въпрос има два или три отговора, от които само един е верен и пълен.

При решаване на изпитните листовки кандидатите спазват следните правила:
- верният отговор се отбелязва в изпитната листовка със знака "X" със син или черен химикал;
- в изпитната листовка се допуска само едно отбелязване за всеки въпрос. При повече отбелязвания със знака "X", отговорът се счита за грешен;
- не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
- не се допуска нанасяне на предварителни отметки върху верните отговори със знаци от рода на точки, запетаи и др., както и отбелязване с молив;

За решаване на изпитните листовки на кандидат - шофьорите за категория В, се предоставят 40 минути.
Теоретичната част от изпита за категория В се счита за успешно положена, когато кандидатът е допуснал не повече от пет неверни отговора.

2.3.2 Изпит - кормуване
Практическата част на изпита се състои в управление на МПС.
Практическата част от изпита на кандидат-шофьорите за категория "В" се провежда само по пътища в населено място по маршрути, определени от председателите на изпитни комисии.
Председателите на изпитни комисии трябва да определят маршрут, които осигурява:
- интензивно движение;
- преминаване през не по-малко от три кръстовища, регулирани със светофари или регулировчик;
- изпълнение най-малко на 5 леви и 5 десни завивания в кръстовища и един обратен завой;
- движение по и пресичане на улици с 2 платна за движение;
- преминаване покрай училища и спирки на превозните средства за обществен превоз на пътници;
- спиране и потегляне по наклон;
- изпита завършва с паркиране - успоредно или перпендикулярно на тротоара.

По време на изпита по път в населено място председателят своевременно уведомява кандидата за промяната на посоката на движение при преминаване през кръстовище.
Допуска се председателят на изпитната комисия да задава предварително крайната цел на маршрута, като фиксира улиците, по които трябва да се стигне до нея. В този случай председателят може да припомня на изпитвания маршрута на движение и местата на завиване.

3. Резултати от проведения курс на обучение и положения изпит

3.1. Ако теоритичния изпит и кормуването са издържани - Честито Вие сте шофьор! Следва да си подготвите документи за издаване на свидетелство за управление на МСП:
- Заявление за издаване на Свидетелсто на Водач за Управляване на МПС (по образец и приложени документи съгласно Правилника за издаване на български документи за самоличност)
- Снимка - паспортен форма
- Копие на свидетелството за завършена подготовка - от 01.11.2002 г.
- Карта за медицински преглед на водач на МПС (може да се получи от всеки общопрактикуващ лекар/GP или при установяване на негодност с портокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК.)
- Документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС - след влизане в сила на Наредба по чл. 152 а т. 2 от ЗДП.
- Карта на водача
- Документ за платена такса.
- Документ за самоличност.

3.2 Ако теоритичния изпит не е издържан, вие нямате право да се явите на кормуване На поправка можете да се явите след една седмица

3.3 Ако теоритичния изпит е издържан, а сте скъсани на кормуване
За да се явите отново на изпит /явявате се само на кормуване/ е необходимо да вземете допълнителни часове за кормуване!

Начало | За нас | Шофьорски курсове | Цени | За контакт | On-line листовки
© Copyright 2008-2011 Y-BG.com
web design: plxwebdev.com